0 530 480 96 90 pozitifhastahaklari@gmail.com

Temsilcilik Yönergesi

Temsilcilik Yönergesi

Amaç
Bu Yönergenin amacı, Pozitif Hasta Hakları Derneğinin   İl ve ilçe  Temsilcilerinin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Görevlendirme ve Görevin Sona Ermesi
İl ve ilçe  Temsilcileri Pozitif Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulunca tüzüğün 15. maddesinin g fıkrasına istinaden belirlenir. Temsilcilerin görev süresi en fazla iki yıldır. Görevlerini yerine getirmeyen Temsilciler, Yönetim Kurulu kararıyla bu görevlerinden alınabilirler. Temsilciler, bir ay önceden bildirmek kaydıyla Temsilcilik görevinden ayrılabilirler.

Kurum Temsilcileri,
Pozitif Hasta Hakları  Derneğinin üyesi bulunan kişiler  talep etmeleri veya yönetim kurulunun önerisi üzerine  Kurum Temsilcisi olarak görevlendirilebilirler. 
Temsilcinin Görevleri:
Dernek  Temsilcileri;

·         Yetki verilen il ve ilçelerde Derneği temsil etmek,

·         Genel Merkez ile üyeler arasındaki irtibatı sağlamak,

·         Genel Merkez tarafından alınan kararları üyelere duyurmak,

·         Yetkilendirildiği il ve ilçelerdeki Hasta hakları kurullarında görev almak

·         Dernek faaliyetleri hakkında üyeleri bilgilendirmek,

·         Üyelik aidatlarının zamanında toplanarak, banka ödenti makbuzu ve üye listesinin dernek genel merkezine iletilmesini sağlamak,

·         Bulunduğu bölgede çeşitli kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile üyeler yararına sosyal,kültürel, sportif, eğitsel, ticari vb. faaliyetler planlamak ve uygulanmasını sağlamak,

·         Yetkili olduğu il ve ilçelerde yapılan ve derneğin faaliyet alanını ilgilendiren toplantı ve etkinliklerle ilgili genel merkezi bilgilendirmek,

·         Derneğe  üye olunması  yönünde teşvik edici çalışmalar yapmak,

·         Üyelerin sorunlarını takip etmek ve genel merkezle irtibat halinde bulunarak bunları çözmeye çalışmak,

·         Üyelerle ilgili genel merkeze gönderilen makbuz, dilekçe ve bunların her türlü eklerinin birer suretini dosyalayarak saklamak,

·         Genel Merkezin talep edeceği bilgileri yazılı olarak vermek,

·         Genel Merkez tarafından zaman zaman yapılacak temsilci toplantılarına katılmak,

·         Dernekler  kanunu , dernek tüzüğü ayrıca etik ve ahlaki değerlere aykırı düşecek davranış, fiil, eylem ve hareketlerde bulunmamak.   

 
İl ve ilçe Temsilcileri
Pozitif Hasta Hakları Derneğinin üyesi bulunan illerde üyelerin  istekli bulunması halinde, “İl Temsilcisi” görevlendirilir. Her ilde ve ilçede bir adet temsilci görevlendirilir.
 
Temsilcilerin Sorumlulukları
İl ve ilçe  Temsilcileri Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Dernek Tüzüğüne ve bu yönergeye aykırı hareket edemezler. Görevlerini aksatmayı alışkanlık haline getiren temsilciler Yönetim Kurulu kararıyla görevlerinden alınabilirler. Temsilciler genel hukuk kurallarına aykırı olarak yaptıkları tüm fiil ve eylemlerin sebep ve sonuçlarından kendileri sorumludurlar. Bu hususta dernek merkez yönetim kurulunun herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Temsilciler Kurulu
Temsilciler Kurulu ,dernek  temsilcilerinden ve Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Yönetim Kurulu’nun çağrısı ile toplanır. Toplantı zaman ve mekanını genel merkez yönetim kurulu belirler.
Temsilciler Kurullarının toplantılarında çoğunluk aranmaz. Kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Kararları istişari mahiyettedir.

Yürütme
Bu yönerge Pozitif Hasta Hakları Derneği Yönetim Kurulu  tarafından yürütülür.